Raadscommissie steunt herijkingsplan voor dorps- en buurthuizen

Uit: Groene Hart Koerier van 8 juli 2020

Afgelopen donderdag heeft de raadcommissie sociaal en maatschappelijk domein ingestemd met het beleidsplan ‘Herijking dorps- en buurthuizen’. Op 16 juli zal de raad via een hamerstuk de subsidiepot voor dorpshuizen voortaan verdelen over alle dorpen en kernen van Alphen.

Zowel de 16 aangewezen dorpshuizen waarvan het gebouw eigendom is van de gemeente, als waarvan het gebouw in particulier bezit is, ontvangen vanaf 2021 subsidie. Ook wordt toegewerkt naar uniformering van de tarieven voor huur van ruimte en consumpties. De subsidie ontvangen de beherende partijen vooral om ook gereduceerde tarieven te kunnen hanteren voor maatschappelijke activiteiten die bijvoorbeeld door vrijwilligersorganisaties worden georganiseerd.  De verschillen in beleid van de fusiegemeentes is met het nieuwe beleid ook rechtgetrokken. Voor de dorpskernen van voormalig Rijnwoude is dit gunstig, want deze ontvingen tot op heden geen subsidie.

Brede steun voor het plan
De raadscommissieleden gaven allen aan de derde fase van het plan, waar het vooral om de financiële en beheersmatige kant van de zaak ging, in basis te ondersteunen en hiermee de laatste fase, namelijk uitvoering in te willen gaan. Maar er waren nog wel wat punten op de i te zetten als het gaat om de afhechting van open eindjes bij die dorpshuizen die voortaan geen subsidie meer ontvangen of waarvan de activiteiten naar een ander gebouw verhuizen. Dit mede naar aanleiding van wat gebruikers in de hoorzitting van enkele weken geleden naar voren hadden gebracht. Voor voormalig Rijnwoude geldt dat er vijf dorpshuizen zijn aangewezen en daarvoor vanaf 2021 ook subsidie gaan ontvangen: De Tas in Benthuizen, De Juffrouw in Hazerswoude-Dorp, De Ridderhof in Koudekerk aan den Rijn en Pleyn’68 en het tijdelijke (en nieuw te bouwen) dorpshuis in Hazerswoude-Rijndijk.  Het Anker is op 1 juli als dorpshuis gesloten.

Toekomst van Het Anker
Een aantal raadsleden maakte zich zorgen over de toekomst van het gebouw Het Anker en uiten hun zorgen ‘dat het wellicht jaren leeg zal staan’. Wethouder Kees van Velzen kon voor de raadscommissieleden een tipje van de sluier oplichten over de huidige besprekingen voor het omvormen van Het Anker tot een wooncomplex: “Habeko wonen, architect Van Huut en een projectontwikkelaar zijn op dit moment met elkaar in gesprek en maken een plan. Dat verloopt voorspoedig en zal leiden tot het opstellen van een zogenaamd ‘kavelpaspoort’. De wethouder verwacht dat dit na de zomer klaar is en het verkoopcontract van het pand dan getekend kan worden. Daarna kan de ontwikkeling beginnen. Ook het JJB-gebouw maakt onderdeel uit van de plannen. Het JJB is hierover inmiddels geïnformeerd door de gemeente en er vinden gesprekken plaats over het herhuisvesten van hun activiteiten op andere locaties.

Toezegging nieuw dorpshuis
Wethouder Van Velzen heeft ook nu weer de harde toezegging gedaan dat nog in deze raadsperiode een plan gereedkomt voor het nieuwe dorpshuis in Hazerswoude-Rijndijk. Besluitvorming zal wel in de volgende raadsperiode plaatsvinden omdat het plan dan ook moet worden uitgevoerd. Het proces om over het nieuwe dorpshuis ―in combinatie met vraagstukken van onder meer sportvoorzieningen en scholen― met een brede vertegenwoordiging vanuit het dorp na te denken, is al in gang gezet.

Tijdelijke dorpshuis
Door Bert Lekx van Wijken en Dorpen Belangen werd ook de zorg uitgesproken of ―nu Het Anker is gesloten― er in Hazerswoude-Rijndijk nog wel bijeenkomsten met veel inwoners kunnen plaatsvinden, bv. een bewonersbijeenkomst Westvaartpark. Wethouder Schotanus gaf aan dat er voorlopig alleen digitaal bijeengekomen kan worden. Daarvoor heeft de gemeente een digitaal participatieplatform in gericht dat al op verschillende plekken is ingezet. In een later stadium kunnen middelgrote bijeenkomsten plaatsvinden in het tijdelijke dorpshuis en in Pleyn’68. Voor hele grote bijeenkomsten kan zo nodig uitgeweken worden naar de kerken in Koudekerk die hun zalen verhuren voor groepen tot zo’n 200 personen.

Verduurzaming panden
Verduurzamen van de panden die in eigendom van de gemeente zijn is ook een onderwerp dat hoog op de prioriteitenlijst staat voor de komende jaren. Ook de particuliere panden worden daarbij zo nodig geholpen. Voor de Ridderhof zal op korte termijn al worden gestart met het verwijderen van asbest in het dak.

Trots op het resultaat
Wethouder Van Velzen: “Ik ben heel trots op het resultaat. We hebben straks 16 locaties in alle wijken en dorpen van onze gemeente waar inwoners terecht kunnen voor een breed scala aan activiteiten. Op sommige plekken is zelfs ruimte voor nieuwbouw.” De raadscommissieleden geven aan met vertrouwen de fase van uitvoering in te gaan en daarvoor zijn ook afspraken gemaakt om dit periodiek met elkaar te evalueren. Op 16 juli neemt de gemeenteraad nog het formele besluit.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *